Research Diets Inc.协助科研人员高度掌控营养实验潜在变因   与我们营养科学家们开始专属于您的一对一咨询吧!
Korea

南韩


为了避免购买到仿冒的饲料产品,Research Diets, Inc. 建议各位科研人员在购买前联系列于下方的指定代理商。我们或代理商会帮助您解决订购常备饲料与定制饲料中遇到的问题。

如果科研人员所购得饲料的真伪有疑问,我们建议您使用手机扫描位于饲料外箱或是内袋的二维码进行饲料验证。您也可以点此进行验证。

Research Diets, Inc. 南韩代理商
公司名称 地址 联系电话 传真电话 公司网站 电邮地址
SAERONBIO INC 251, Anyangpangyo-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do 16010 Korea +82-31-425-6300 +82-31-425-6677 www.SaeronBio.com ask@saeronbio.com
Central Lab. Animal Inc. 5F Eunsuk B/D 64 woomyundong seochoku seoul 137-900 korea +82-2-3461-5255 +82-2-3461-4274 www.LabAnimal.co.kr info@LabAnimal.co.kr
WOOJUNG BIO, Inc. A-8F, Advanced Institutes of Convergence Technology, 145, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229, Korea
Attn:Mr. JUNG, IN-KYU
+82-31-888-9355 www.woojungbio.kr seizer00@woojungbio.kr

科学技术支持团队等您咨詢!

Holly 0947

Jia-Yu (Holly) Ke, Ph.D.

项目经理/科学家
Laurag

Laura Griffin, Ph.D.

项目经理/科学家
Sri 0920

Sridhar Radhakrishnan, Ph.D.

项目经理/科学家